UVID U TROŠKOVE GRADA KORČULE
01.01.2024 - 31.05.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 1979

UKUPNO:   1.915.174,89

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.05.2024. Komunalne usluge 116,70 HOBER K.T.D. KORČULA 90015801532 Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 3234 0810  
31.05.2024. Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost 0,86 Hrvatski zavod za javno zdravstvo Zagreb 75297532041 Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 1242 0810  
31.05.2024. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 327,00 KIP KOP d.o.o. Bubnjarački brod 12862282824 Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 3224 0810  
31.05.2024. Ostale usluge 31,30 DRAŽEN MARIČIĆ - TISKARA MARASA Centar za kulturu Korčula A210501 3239 0820  
31.05.2024. Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost 0,45 BILIĆ D.O.O. KORČULA 21249117022 Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 1242 0810  
31.05.2024. Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost 0,28 BAUHAUS-ZAGREB k.d. Zagreb 71642207963 Ustanova "Športski objekti Korčula" T211301 1242 0810  
31.05.2024. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,93 KUTAK KNJIGA Korčula 67291170171 Gradski muzej Korčule A210401 3221 0820  
31.05.2024. Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost 13,44 INA D.D. ZAGREB 27759560625 Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 1242 0810  
31.05.2024. Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost 1,03 TOTOHOST d.o.o. za internet usluge Korčula 49595039745 Centar za kulturu Korčula A210501 1242 0820  
31.05.2024. Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost 0,27 NPKLM VODOVOD KORČULA Korčula 29816848178 Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 1242 0810  
31.05.2024. Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost 0,23 NPKLM VODOVOD KORČULA Korčula 29816848178 Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 1242 0810  
31.05.2024. Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost 1,13 NPKLM VODOVOD KORČULA Korčula 29816848178 Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 1242 0810  
31.05.2024. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 136,69 SAŠA ČURKOVIĆ - T.O. TOMISLAV Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 3224 0810  
31.05.2024. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 327,00 KIP KOP d.o.o. Bubnjarački brod 12862282824 Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 3224 0810  
31.05.2024. Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost 0,26 Korčula inženjering d.o.o. Korčula 82054633044 Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 1242 0810  
31.05.2024. Komunalne usluge 18,92 NPKLM VODOVOD KORČULA Korčula 29816848178 Centar za kulturu Korčula A210501 3234 0820  
31.05.2024. Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost 1,13 DRAŽEN MARIČIĆ - TISKARA MARASA Centar za kulturu Korčula A210501 1242 0820  
31.05.2024. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 599,94 Pro automatika d.o.o. Šibenik 87357644223 Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 3224 0810  
31.05.2024. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 46,89 BAUHAUS-ZAGREB k.d. Zagreb 71642207963 Ustanova "Športski objekti Korčula" T211301 3224 0810  
31.05.2024. Ostale usluge 681,25 PRO dizajn Zagreb Zagreb 44699532144 Gradski muzej Korčule A210401 3239 0820  
31.05.2024. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 17,50 DRAŽEN MARIČIĆ - TISKARA MARASA Gradski muzej Korčule A210401 3221 0820  
31.05.2024. Stručno usavršavanje zaposlenika 50,00 VIVID ORGINAL D.O.O. ZAGREB 05821545022 Gradska knjižnica "Ivan Vidali" T210406 3213 0820  
31.05.2024. Komunalne usluge 147,48 NPKLM VODOVOD KORČULA Korčula 29816848178 Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 3234 0810  
31.05.2024. Komunalne usluge 3,77 NPKLM VODOVOD KORČULA Korčula 29816848178 Ustanova "Športski objekti Korčula" A211309 3234 0810  
31.05.2024. Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost 0,30 NPKLM VODOVOD KORČULA Korčula 29816848178 Centar za kulturu Korčula A210501 1242 0820  
31.05.2024. Komunalne usluge 29,75 NPKLM VODOVOD KORČULA Korčula 29816848178 Centar za kulturu Korčula A210501 3234 0820  
31.05.2024. Energija 434,17 HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 63073332379 Centar za kulturu Korčula A210501 3223 0820  
31.05.2024. Reprezentacija 138,50 DAKORDO TIM d.o.o. Zagreb 22933352390 Gradski muzej Korčule A210401 3293 0820  
31.05.2024. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 49,11 KUTAK KNJIGA Korčula 67291170171 Gradski muzej Korčule A210401 3221 0820  
31.05.2024. Intelektualne i osobne usluge 412,02 SVEUČILIŠTE U ZADRU ZADAR 10839679016 Gradski muzej Korčule A210419 3237 0820